Stillevens

   

     Atelier                     Drawings &

Jan Bruinink                   paintings

Stillevens

Kersen met klein glaasje (stilleven-1)

olieverf 10 x 15 cm Verkocht

Hederablad (stilleven-4)

olieverf 10 x 15 cm

Appels (stilleven-7)

olieverf 20 x 30 cm

Sinaasappels (stilleven-10)

olieverf 20,5 x 32 cm

Vier kersen (stilleven-2)

olieverf 10 x 15 cm

Aalbesjes (stilleven-5)

olieverf 10 x 15 cm

Peren (stilleven-8)

olieverf 20 x 30 cm

Granaatappels (stilleven-11)

olieverf 20 x 30 cm

Twee kersen (stilleven-3)

olieverf 10 x 15 cm

Eieren (stilleven-6) Verkocht

olieverf 10 x 15 cm

Fruit-1 (stilleven-9)

olieverf 13 x 18 cm

Kastanjes (stilleven-13)

olieverf 18 x 24 cm

Roos (stilleven-12)

olieverf 10 x 15 cm

Boomstronk (stilleven-14)

olieverf 30 x 20 cm

Hand van de schilder (stilleven-20)

olieverf 20 x 20 cm

Flesje (stilleven-16)

olieverf 10 x 15 cm

Poaskearl (stilleven-17)

olieverf 30 x 21 cm. Verkocht

Klompen (stilleven-18)

olieverf 30 x 21 cm

Vogelverschrikker (stilleven-19)

olieverf 30 x 21 cm

2 peren in kommetje (stilleven-22)

olieverf 24 x 30 cm

Kersjes in kommetje (stilleven-24)

olieverf 24 x 30 cm

Aardbeien (stilleven-21)

olieverf 24 x 30 cm

Koperen kannetje

(stilleven-25)

olieverf 32 x24 cm

Voetbalschoentjes 1957 (stilleven-23)

olieverf 50 x 40 cm

Papaverbollen (stilleven-26)

olieverf 31 x 23 cm

Walnoten (stilleven-27)

olieverf 30 x 40 cm

Pot met schaaltje (stilleven-28)

olieverf 25 x 31 cm

Theedoek (stilleven-15)

olieverf 60 x 30 cm Verkocht